Tổng hợp các phần mềm soạn thảo, font chữ, hỗ trợ gõ tiếng Việt…