Phần mềm soạn thảo, lập trình các ngôn ngữ khác nhau