Tổng hợp các bộ hiren boot cứu hộ nguyên gốc và được Rebuild lại