Chia sẻ các nguồn tài nguyên như avatar, ảnh bìa facebook…